พันธมิตรตัวแทน

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่าง กบข. และ
สมาชิกในสังกัดรับทราบข้อมูลข่าวสาร กบข. อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ กบข. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ดำเนินการคัดสรรเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน กบข. เพื่อทำหน้าที่พันธมิตรตัวแทน
ในการตอบข้อสอบถาม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กบข. ให้สมาชิกในสังกัด กบข.
พร้อมทั้ง รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง