พันธมิตรสื่อส่วนราชการ

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่าง กบข. และ
สมาชิกในสังกัดรับทราบข้อมูลข่าวสาร กบข.อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง
ด้วยเหตุนี้ กบข. จึงขอความความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ดำเนินการคัดสรรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เพื่อทำหน้าที่พันธมิตรสื่อส่วนราชการ
ในการตอบข้อสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กบข. ให้สมาชิกในสังกัด พร้อมทั้ง รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง