เป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้ารับฟังและพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายของกองทุน จากคณะกรรมการ กบข. และเผยแพร่ผลการประชุมใหญ่ให้เพื่อนสมาชิกทราบ

แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน ต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป