พันธมิตรวางแผนทางการเงิน

เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนกับสมาชิก กบข.
ผ่านการจัดอบรมจากวิทยากร กบข.
เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการวางแผนทางการเงิน
เพื่อช่วยสร้างความเพียงพอให้กับเงินที่ใช้หลังเกษียณ
และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิก กบข. ได้